Potrzebujesz porady? Zadzwoń! (+48) 732 912 861; 732 912 882

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

>

Pozyskiwanie dotacji

Wiesz, co chcesz zrobić i szukasz źródeł finansowania, doradztwa, pomocy w sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej…

SZCZEGÓŁY
>

Rozliczanie projektów

Otrzymałeś dotację i potrzebujesz pomocy w realizacji projektu, jego rozliczeniu, sporządzaniu dokumentacji z tym związanej…

SZCZEGOLY
>

Audyt i ewaluacja projektów

Chcesz sprawdzić, czy (z)realizowany projekt nie ma uchybień i ocenić jego rezultaty…

SZCZEGOLY
>

Doradztwo inwestycyjne

Potrzebujesz środków inwestycyjnych, np. na wkład własny w projekcie UE…

SZCZEGÓŁY
>

Szkolenia

Chcesz zrealizować szkolenia, szukasz specjalistów z różnych branż/dziedzin…

SZCZEGÓŁY

Co oferujemy

.

Pozyskiwanie dotacji z UE

 • analiza projektu wraz z oceną szansy na otrzymanie wsparcia wg kryteriów oceny projektów danego programu (całkowicie bezpłatne konsultacje, kończące się rzetelną informacją, czy i jak duża jest szansa na pozyskanie dotacji),
 • doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji,
 • dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla pozyskania dofinansowania,
 • przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami w formie gotowej do złożenia w danej Instytucji Finansującej (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności, biznes plan, raport z oceny oddziaływania na środowisko, formularze pomocy de minimis, deklaracje, oświadczenia, itd.),
 • złożenie wniosku w Instytucji Finansującej,
 • przygotowanie uzupełnień i wyjaśnień (w tym na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku),
 • przygotowywanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • wsparcie podczas negocjacji warunków umowy o dofinansowanie,
 • przygotowywanie dokumentów do zawarcia aneksów do umowy o dofinansowanie
 • kompleksowe opracowywanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) dla Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz Lokalnych Grup Rybackich (LGR)
 • kompleksowe opracowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

Rozliczanie projektów

 • monitoring prawidłowości realizacji projektu w świetle umowy o dofinansowanie,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych z realizacji projektu,
 • pomoc przy promocji projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Finansującej,
 • wsparcie podczas wizytacji i kontroli Instytucji Finansującej,
 • sporządzenie sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność końcową

Audyt i ewaluacja projektów

Świadczymy usługę audytu wewnętrznego projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych. Usługa audytu jest realizowana w czasie okresu trwania projektu lub po jego realizacji. W tym czasie, do siedziby Beneficjenta przyjeżdża audytor, mający na celu sprawdzenie poprawności wdrożonego projektu inwestycyjnego pod kątem wytycznych Instytucji Pośredniczących. Dzięki temu poczujesz się bezpieczniej i uzupełnisz ewentualne braki w dokumentacji projektowej i to jeszcze przed oficjalną kontrolą z instytucji zawiadującej danym działaniem.

Przeprowadzamy również ewaluację projektów unijnych, Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) czy innych opracowań. Nasza oferta zawiera ustalenie koncepcji ewaluacji, identyfikację potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, dobór narzędzi badawczych. Ewaluacja przeprowadzana jest w stałym kontakcie z Klientem i zakończona opracowaniem raportu ewaluacyjnego.

Dysponujemy zespołem fachowców z dużym doświadczeniem w audytowaniu i ewaluacji.

Doradztwo inwestycyjne

Bardzo często problemem nie jest pozyskanie dofinansowania z UE, ale kapitał finansowy stanowiący wkład własny w projekt.

Pomagamy pozyskać kapitał na ten i inne cele, zarówno dla przedsiębiorstw, samorządów, NGO, jak i każdego innego podmiotu.

Szkolenia

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej współpracujemy z szeregiem wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. Nasi trenerzy i konsultanci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w różnych sektorach gospodarki.

Celem, który sobie stawiamy przy każdym nowym projekcie jest zrozumienie problemów i otoczenia, w jakim działa nasz Klient oraz dopasowanie się do indywidualnych potrzeb i specyfiki konkretnej organizacji. Nasze kilkuletnie doświadczenie oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra daje nam przewagę na rynku i tym samym kompleksowo obsługujemy projekty szkoleniowe niezależnie od ich tematyki.